College Leaderships

 

Secretary of the party general branch: Cai Xiujuan

Dean: Xu Zhengchun

Deputy Secretary of the party general branch: Su Xiangli

Deputy Dean: Zhuang Xueying, Su Zhiyao, Zheng Liyan

College Office Chief: Guo Dijie

 

 

Academic organizations

(1)   College Academic Committee: Chief-Prof. Xu Zhengchun

(2)   College Academic Degree Committee: Chief-Prof. Xu Zhengchun